A A A
Rozdzielnice elektryczne są urządzeniami służącymi do rozdzielania energii elektrycznej. Łączą się w nich obwody (kable, przewody) z aparatami zabezpieczeniowymi, ochronnymi, łączeniowymi, sterowniczymi i pomiarowymi.
Od wielu lat zajmujemy się wymianą i modernizacją rozdzielnic elektrycznych.
Z uwagi na wykonywanie kompleksowych prac w budynkach wielorodzinnych, rozdzielnice w nich zainstalowane stanowią znaczną liczbę zmodernizowanych przez naszą firmę. Konfiguracja instalacji w budynkach jest różnorodna.
W większości budynków wielorodzinnych rozdzielnice pełnią jednak funkcje zbliżone do poniższych.

  • Rozdzielnica główna jest głównym elementem instalacji elektrycznej budynku. Znajduje się zazwyczaj na kondygnacji parteru lub piwnicy, na wybranych klatkach schodowych budynku. W rozdzielnicy głównej zainstalowane są zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających WLZ, którymi zazwyczaj są "piony" lokatorskie, z której to zasilane są układy pomiarowe (liczniki) lokatorskie. Z rozdzielnicy głównej zasilane są także pozostałe układy pomiarowe jak np. liczniki administracyjne, liczniki węzłów cieplnych i inne występujące w budynku.

W skład zestawu rozdzielnic głównych wchodzą zazwyczaj:

  • Wyłącznik Główny - jest zainstalowany zazwyczaj w rozdzielnicy głównej. Powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
  • Rozdzielnica pomiarowa (licznik administracyjny) - który jest układem pomiarowo- rozliczeniowym, służącym bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię,
  • Główna rozdzielnica administracyjna - służąca do rozdziału energii dla potrzeb administracyjnych. Z głównej rozdzielnicy administracyjnej zasilone są zazwyczaj pozostałe linie zasilające pozostałe rozdzielnice administracyjne w budynku.

Oprócz umieszczenia rozdzielnicy administracyjnej w zestawie tablicy głównej, rozdzielnice administracyjne zazwyczaj instaluje się na poszczególnych klatkach schodowych:

  • Rozdzielnice administracyjne - służące do zasilania i zabezpieczenia obwodów odbiorczych w częściach wspólnych budynku (np. klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze). W rozdzielnicach zainstalowane są urządzenia zabezpieczające i sterujące instalacją w częściach wspólnych.

Kolejnymi rozdzielnicami które występują w budynkach wielorodzinnych są rozdzielnice na poszczególnych piętrach. Zazwyczaj są to rozdzielnice piętrowe służące do rozdziału energii z linii WLZ na poszczególne odpływy do lokali mieszkalnych. Rozdzielnice te potocznie nazywając to:

  • rozdzielnice "piętrowe" (tablice piętrowe) TP -  wyposażone są w odgałęźniki instalacyjne i zabezpieczenia przedlicznikowe. W zależności od konfiguracji instalacji i lokalizacji układów pomiarowych mogą w tym zestawie występować także układy pomiarowe tj. liczniki energii poszczególnych lokali.

Należy nadmienić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.

W przypadku możliwości technicznych, stosowanym przez nas rozwiązaniem uwzględniającym ten wymóg jest stosowanie:

  • rozdzielnic ZELP wyposażonych zarówno w zabezpieczenia przedlicznikowe, liczniki pomiarowe, ale także przedziały do wykonywania połączeń i montażu urządzeń teletechniki (telewizja, telefon, internet, domofon). ZELP jest skrótem potocznie określającym: Zespół Elektrycznych Linii Pionowych (czasem ZEstaw Licznikowo Pomiarowy) i oznacza rozdzielnice piętrowe przeznaczone do prowadzenia elektrycznych linii pionowych w budynkach mieszkalnych.

Kolejnymi rozdzielnicami są już rozdzielnice w mieszkaniach, potocznie zwane:

  • tablicami mieszkaniowymi TM (rozdzielnicami mieszkaniowymi) - obecnie są to rozdzielnice charakteryzujące się estetycznym wyglądem, przeznaczone do instalowania w nich aparatury modułowej (aparaty elektryczne przeznaczone do montażu na szynę TH, potocznie zwane "eskami". W standardowym wyposażeniu takich rozdzielnic są zazwyczaj też listwy zaciskowe N/PE. 

Rozdzielnice te zastępują różnego rodzaju tablice mieszkaniowe wyposażone w zabezpieczenia topikowe.

Oprócz powyższych w budynkach występują także inne rozdzielnice, ale wymienione powyżej występują zazwyczaj we wszystkich budynkach.

W przypadku występowania możliwości technicznych, wykonując modernizacje instalujemy także rozdzielnicę zawierającą wszystkie układy pomiarowe w jednym miejscu.
Zapewnia to zgodność z wymogami przepisów, eliminuje obce osoby kręcące się po budynku (inkasenci odczytujący liczniki). Często takie rozmieszczenie sprzyja także temu aby aby komórki piwniczne zostały opomiarowane wtedy przez liczniki lokatorskie, rozwiązując tym sposobem problem rozliczeń z lokatorami którzy w komórkach piwnicznych posiadają na stałe przyłączone np. lodówki, zamrażarki lub lubią tam sobie majsterkować.

Oferujemy Państwu nasze usługi,

między innymi wykonywanie projektów branży elektrycznej, kosztorysowanie, a także wykonywanie instalacji, wykonywanie remontów i modernizacji instalacji elektrycznych.
Polecamy Państwu nasze usługi, gwarantując wysoką jakość prac. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów.

KONTAKT