A A A

Bezpośrednio z USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane np. art. 61 i 62 wynikają obowiązki Właściciela
lub Zarządcy obiektu budowlanego związane utrzymywaniem i użytkowaniem obiektu w należytym stanie technicznym. 
Z powyższego wynikają też te związane ze sprawdzaniem stanu technicznego i badaniem instalacji elektrycznej
i piorunochronnej   w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów  oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zakres okresowej kontroli zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

roczne

pięcioletnie

Elementy budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu TAK TAK
Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska TAK TAK
Instalacja elektryczna i odgromowa w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony   TAK

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych
(...)lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę
kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
(...)
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
(...)
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61
pkt 2;
4a)w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym
o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że
nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2. (UWAGA: ) Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie
3 dni od otrzymania zgłoszenia)

Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska
nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1,
a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Czy warto ryzykować i być może wykonać przegląd instalacji który nie spełnia wymogów ustawowych?
Z naszego doświadczenia wynika, że przeważająca część wykonywanych przeglądów jest niezgodna z wymogami przepisów.
Niestety Właściciele lub Zarządcy obiektów budowlanych dowiadują się o tym przypadkiem, gdy dochodzi już do krytycznych wydarzeń i w "najlepszym" przypadku, 
stratą jest kosztowny brak odszkodowania ...Choć czasami jest niestety jest bardziej tragicznie. 

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy dla Państwa przeglądy instalacji elektrycznej, niezbędne w trakcie przeglądu badania i pomiary instalacji. A gdy będzie trzeba, to także prace projektowe, kosztorysowe. Chętnie zostaniemy WYKONAWCĄ prac w Państw obiekcie.  
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

KONTAKT