A A A
Projekty wykonawcze zostają przekazane wykonawcy i stanowią podstawę wykonania robót, ich kontroli i odbioru realizowanych robót oraz odbioru końcowego zrealizowanych obiektów budowlanych.
Konieczność opracowania projektów w szerszym zakresie, niż ujęto to w przepisach precyzujących obecnie zakres projektu budowlanego wynika między innymi z  faktu, że: 
1 zakresowo projekt budowlany nie jest wystarczający do prowadzenia budowy,
2 nie jest wystarczający do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień,
3 nie może służyć bezpośrednio do opracowania metodą szczegółową kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
4 nie zawiera rozwiązań szczegółowych umożliwiających poprawne wykonanie instalacji,
Projekty wykonawcze uzupełniają i uszczegóławiają projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych
Po naniesieniu ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania robót, stanowią one również, podstawowy składnik dokumentacji powykonawczej,  stanowiącej podstawę użytkowania zrealizowanych obiektów i powinna stanowić główny załącznik do książki eksploatacji obiektu budowlanego.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy dla Państwa prace projektowe, w razie potrzeb także kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac. 

Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

KONTAKT