A A A
Projekt budowlany jest to dokumentacja wymagana przez ustawę, a także służąca inwestorowi do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany jest więc dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony np. przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). Definicję projektu budowlanego zawiera ustawa – Prawo budowlane.  Wynika z niej, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem prostych robót określonych w dokumencie, które wymagają zgłoszenia organowi zamiaru ich wykonania. Dodatkowo z Prawa Budowlanego wynika wymóg dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami.
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133) określone jest, że projekt budowlany stanowi dokument składający się z 2 części:
1 Projekt Zagospodarowania Terenu
2 Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany.
Projekty branży elektrycznej mieszczą się w definicji drugiej z tych części i powinny się składać z rzutów i opisów.
Na rzutach ukazuje się przebieg instalacji oraz określa się np. wysokość przebiegu przewodów.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy dla Państwa prace projektowe, w razie potrzeb także  kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

 

KONTAKT