A A A

Bezpośrednio z USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane np. art. 61 i 62 wynikają obowiązki Właściciela  lub Zarządcy obiektu budowlanego związane utrzymywaniem i użytkowaniem obiektu w należytym stanie technicznym, a także to kto nie musi wykonywać przeglądów instalacji.


Z powyższego wynikają też te związane ze sprawdzaniem stanu technicznego i badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Z USTAWY wynika też dokładnie, kto może nie wykonywać przeglądów i jakim jest objęte zakresem.

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

Przywołując zapisy USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane np. art. 61 i 62 , wyjaśnia się która kontrola może nie być wykonywana.

  

Więc wybrańcy nie muszą wykonywać:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

A co z innymi kontrolami, czy też nie są obowiązkowe?