A A A
Dla nowych obiektów czy też nadbudowy, rozbudowy, czy odbudowy istniejących musimy stosować się do przepisów USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Z Art. 5. 1. wynika obowiązek, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części należy, projektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Jeśli zamierzeniem budowlanym jest obiekt, to musimy uwzględnić wszystkie instalacje, które wchodzą w skład tego obiektu
i wykonać projekt techniczny. Z treści art. 30 ust. 4b wynika, że projekt budowlany przedkładany wraz ze zgłoszeniem podlega tym samym rygorom, co projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
O tym, że potrzebowaliśmy projektu do wykonania instalacji elektrycznej, czasami dowiadujemy się zbyt późno.
Gdy jesteśmy ignorantami wykonując instalację bez projektu, o wadliwości zastosowanych rozwiązań przekonujemy się po czasie.
Teoretycznie wykonawca jeżeli wykona instalację elektryczna bez projektu odpowiada prawnie za wszelkie poniesione skutki.

? Tylko czy będziecie Państwo potrafili to udowodnić?
Czy w przypadku gdy nie będziecie Państwo posiadać projektu, będziecie mogli skutecznie zabezpieczyć własne interesy?

? Czy wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie chroniące Państwa od wykonania prac?
Czy ubezpieczenie będzie skuteczne, jeśli prace zostaną wykonane bez projektu?
A być może też nie będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami?

? Czy po latach zostaniecie Państwo z olbrzymim problemem?
Co będzie za kilka lat, gdy okaże się, że instalacja jest wykonana nieprawidłowo?

? Czy ubezpieczyciel będzie traktował Państwa poważnie?
A może o wypłacie odszkodowania będzie można tylko pomarzyć? 

Nie posiadanie projektu instalacji elektrycznej, naraża Państwa na jeszcze większe koszty, gdyż projekt, to jeden z najistotniejszych elementów w trakcie realizowania inwestycji. 
Rodzaje wykonywanych przez nas dokumentacji:
  • Projekt budowlany (PB) - jest dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji. Wbrew własnej nazwie, w zamyœle ustawodawcy –projekt budowlany nie musi zawierać wystarczających informacji do wybudowania obiektu i wykonywania instalacji. Projekty te stanowią podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.
  • Projekt wykonawczy (PW) - będący także dokumentem formalnym. Zawiera uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym a także dyspozycje czynnościowo-materiałowe, nie występujące w w/w, a konieczne do zrealizowania inwestycji.
    Projekty te potrzebne są do wykonania robót, służą do wyboru wykonawcy robót, a także do kontroli jakości oraz odbioru zrealizowanych prac.
  • Projekty powykonawcze - potocznie projekty (dokumenty opisy i rysunki) służące realizacji obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.
  • Dokumentacja powykonawcza - są to zbiory dokumentów obejmujących między innymi dokumentację budowy: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, opisy i rysunki służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, pomiarami powykonawczymi.
  • Dokumentacja obiektu - po wybudowaniu obiektu budowlanego dokumentacja budowy wraz z książką obiektu budowlanego staje się dokumentacją obiektu, którą należy przechowywać do końca jego istnienia wraz z innymi przekazanymi dokumentami, instrukcjami obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

Oferujemy Państwu nasze usługi

między innymi wykonywanie projektów branży elektrycznej, kosztorysowanie, a także wykonawstwo remontów i modernizacji instalacji elektrycznych. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.
 

KONTAKT