A A A
Kosztorys zamienny jest dokumentem zmieniającym i zastępującym kosztorys ofertowy, gdy nastąpią zmiany pierwotnie przewidzianych do wykonania ilości jednostek przedmiarowych robót np. na skutek modyfikacji dokumentacji projektowej. Czasami w trakcie prac okazuje się, że dalsze prace nie są możliwe do wykonania, przez niemożliwe do przewidzenia przeszkody. Powodów może być wiele. Kosztorys zamienny obejmuje nowe prace i określający ewentualne zmiany technologii w pracach zawartych w kosztorysie ofertowym.

UWAGA

Kosztorys zamienny tworzymy w momencie pojawienia się nowych, wcześniej nie znanych czynników, które mają wpływ na koszt prac. Tego typu roboty nazywane są też „robotami zamiennymi”.  Opracowanie kosztorysu następuje też gdy w miejsce dotychczas przewidzianych w projekcie materiałów stosuje się inne zamienne materiały (zazwyczaj o wyższych walorach użytkowych) lub zamienne technologie odpowiadające tym walorom.