A A A
Planowanie finansowe kosztów, jest jednym z najważniejszych i krytycznych elementów planowania przyszłych prac...

Przedmiar robót jest zestawieniem przewidywanych do wykonania robót podstawowych (minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót) w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1 Zestawienie to sporządza się przed wykonaniem robot, na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2 W tabelach przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych (nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych), z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

3 Uwzględnia się natomiast prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych a nie zaliczane do robót tymczasowych. Przykładem są geodezyjne tyczenia, inwentaryzacja powykonawcze.

Kosztorys "ślepy"/ przedmiar jest sporządzany przez inwestora lub na jego zlecenie w celu określenia kosztów wykonania robót dla planowanej inwestycji. Otrzymuje go wykonawca aby określić wartość prac.

Kosztorys ślepy – według dawnej definicji obejmuje: opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, ilości poszczególnych robót wynikające z przedmiaru, podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych (np. nr KNR oraz nr tablicy i kolumny w tym katalogu).
Obecnie stosuje się pojęcie przedmiaru i definiuje się je jako: zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
W uproszczeniu kosztorys ślepy- jest to kosztorys inwestorski nie zawierający cen. Potencjalny wykonawca wprowadzają do ślepego kosztorysu swoje ceny i narzuty, a inwestor otrzymując oferty jest w stanie obiektywnie porównać dokument który otrzymał tzw. kosztorys ofertowy - ze swoim "wzorcem" tj. kosztorysem inwestorskim.