A A A

Bezpośrednio z USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane np. art. 61 i 62 wynikają obowiązki Właściciela
lub Zarządcy obiektu budowlanego związane utrzymywaniem i użytkowaniem obiektu w należytym stanie technicznym. 
Z powyższego wynikają też te związane ze sprawdzaniem stanu technicznego i badaniem instalacji elektrycznej
i piorunochronnej   w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów  oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wykonujemy pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej: kompleksowe przeglądy pięcioletnie i roczne instalacji elektrycznej.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych, wymaganych przez Prawo Budowlane (m.in. przeglądy 5-letnie) oraz odbiorczych pomiarów elektrycznych, niezbędnych do dokonania odbioru technicznego nowo powstającego budynku.

Wykonujemy wiele rodzajów pomiarów, ale najczęściej wymaganymi w budynkach i wykonywanymi pomiarami są:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / zerowania / uziemienia,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiary i badania zabezpieczeń przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystywności gruntu – instalacji odgromowej.

Oczywiście w przypadku przeglądu w jego trakcie wykonywane są także, oględziny służące ocenie instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej.

Po wykonanej kontroli okresowej instalacji elektrycznej przygotowujemy dokumentację z przeglądu i pomiarów, protokoły zawierają szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach. Protokoły są przygotowywane z użyciem specjalistycznych programów komputerowych, dzięki czemu otrzymują Państwo przejrzyste dokumenty.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z informacjami zawartymi w protokole, nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu obszernych wyjaśnień.
To wszystko po to aby Państwa instalacja była bezpieczna a dokumentacja z przeglądów i pomiarów była zgodna z przepisami prawa.

Oferujemy Państwu nasze usługi

oprócz przeglądów i pomiarów, między innymi wykonywanie projektów branży elektrycznej, kosztorysowanie, a także wykonawstwo remontów i modernizacji instalacji elektrycznych. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.
 

KONTAKT